Regulamin

1.Objaśnienia regulaminu

Poniższy regulamin zawiera informacje i warunki korzystania z portalu Rolniku.pl

Usługobiorca -osoba korzystająca z serwisu

Usługobiorca zarejestrowany w serwisie-osoba korzystająca z wszystkich opcji poratlu dla Użytkowników

Usługobiorca “firma” – osoba reprezentująca zarejestrowaną firmę w serwisie

( Punkt 12 objaśnia zasady funkcjonowania konta firmy w portalu – bezpłatnie i płatnie)

Administator-właściciel domeny Rolniku.pl

2.Informacje o serwisie

Portal internetowy www.rolniku.pl jest serwisem rolniczym zawierający produkty,towary,zdjęcia,filmy,opisy,oceny,komentarze gdzie usługobiorca posiada możliwość ich oglądania,komentowania a po rejestracji możliwość dodawania nowych produktów,towarów,zdjęć,filmów,wątków.

Portal nie odpowiada za działalność użytkowników jak i użytkowników zarejestrowanych w portalu.

Administratorem portalu jest własciciel domeny Rolniku.pl

Kontakt z właścicielem portalu jest możliwy pod adresem poczty internetowej biuro@rolniku.pl

3.Odpowiedzialność Użytkownika zwanym w serwisie Usługobiorcą

Osoba zamieszczająca(Usługobiorca zarejestrowany) produkty,towary,zdjęcia,filmy, utwory, opisy,oceny,komentarze,informacje zapewnia, że nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych lub osobistych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych. Jednocześnie ogłoszeniodawca zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczania informacji towarów, produktów, zdjęć, filmów, opisów, komentarzy, informacji, utworów chronionych prawem autorskim, w szczególności fotografii,filmów, utowrów w zakresie pozwalającym na zgodne z prawem i niniejszym Regulaminem zamieszczenie danych informacji w Portalu oraz na zgodne z prawem udzielenie Licencji na korzystanie z Utworu przez Administratora Portalu oraz, że udzielenie Licencji i korzystanie przez Administratora Portalu z Utworu zgodnie z warunkami Licencji w żaden sposób nie naruszy praw osób trzecich.

4.Odpowiedzialność Administratora

Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie mają wyłącznie niewiążący charakter informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń względem Administratora Portalu.

Administrator portalu nie odpowiada za treści i charakter prezentowanych w portalu . Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Usługobiorca, który zamieścił dane

towarów, produktów, zdjęć, filmów, opisów, komentarzy, ogłoszeń, informacji, utworów.

Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których prawa (w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie majątkowe lub osobiste) zostały zagrożone lub naruszone poprzez zamieszczenie w portalu towarów, produktów, zdjęć, filmów, opisów, komentarzy, informacji, utworów . Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi osoba, który zamieściła dane towar, produkt, zdjęcie, film, opis, komentarz, informacje, utwór, ogłoszenie.

Administrator portalu w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze  zawartych towarów, produktów, zdjęć, filmów, opisów, komentarzy, informacji, utworów lub związanej z nimi działalności niezwłocznie zablokuje dostęp do

towarów, produktów, zdjęć, filmów, opisów, komentarzy, informacji, utworów, ogłoszeń . Wszelkie powiadomienia Administratora portalu o bezprawności danych zamieszczonych w portalu Rolniku.pl powinny być dokonane zgodnie z procedurą reklamacji na adres mailowy biuro@rolniku.pl

Administrator Portalu nie świadczy usług pośrednictwa w nawiązywaniu znajomości i nie odpowiada za sprawy sporne jakie mogą wyniknąć z faktu nawiązania znajomości pomiędzy Użytkownikami Portalu

Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu wywołanych siłą wyższą, nieprzewidywalną awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników Portalu

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Portalu, wynikającą z dokonywania okresowych zmian i ulepszeń w systemie portalu

Treści umieszczane przez Zleceniobiorców nie są poglądami i opiniami Administratora Portalu. Administrator Portalu zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów, bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, drastycznych, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady Portalu wskazane w niniejszym Regulaminie .

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników Portalu oraz osób trzecich, w tym za wykorzystanie przez Użytkowników Portalu lub osoby trzecie dostępnych w portalu danych innych Użytkowników portalu lub osób trzecich niezgodnie z celem działania portalu.

5. Obowiązki i prawa:

Portal dokłada wszelkich starań, aby publikować wyłącznie prawdziwe i wiarygodne towary, produkty, zdjęcia, filmy, opisy, komentarze, informacje, utwory, ogłoszenia , ale z racji takiej, że nie jest możliwe pełne zweryfikowanie wszystkich danych, nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich rzetelność a także za:

- Treść towarów, produktów, zdjęć, filmów, opisów, komentarzy, informacji, utworów, ogłoszeń , oraz wszelkich nieautoryzowanych przez redakcję tekstów publikowanych   przez użytkowników portalu na jago łamach.

- Ewentualne umieszczenie towarów, produktów, zdjęć, filmów, opisów, komentarzy, informacji, utworów, ogłoszeń  przez użytkowników portalu z pogwałceniem praw autorskich lub bez zgody ich właścicieli.

- Ograniczenia w funkcjonowaniu, tymczasowe lub stałe wstrzymanie działania portalu wynikające z problemów technicznych.

6. Właściciel domeny może:

- Odmowy publikacji towarów, produktów, zdjęć, filmów, opisów, komentarzy, informacji, utworów, ogłoszeń i wszelkich innych treści publikowanych przez użytkowników Bez podania powodu.

- Zaprzestania możliwość świadczenia usług: dodania nowych ogłoszeń,towarów, produktów, zdjęć, filmów, opisów, komentarzy, informacji, utworów,  lub zmiany ich charakteru bądź funkcjonalności.

- Wprowadzenia dodatkowych wymogów dla spełnienia warunków korzystania z określonej części zasobów portalu

7. Zabrania się:

- Kopiowania jakiejkolwiek części lub zawartości serwisu bez pisemnej zgody administratora.

- Rozpowszechniania za pośrednictwem portalu, w jakiejkolwiek formie, treści niezgodnych z prawem, obraźliwych, lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

-wykorzystywania portalu do działań reklamowych,komercyjnych bez zgody Administratora

- Jakiegokolwiek innego działania na szkodę portalu lub jego użytkowników

- Używania portalu do wspomagania działalności niezgodnej z prawem.

8. Dodawanie i publikacja ogłoszeń:

Portal umożliwia dodawanie ogłoszeń rolniczych wyłącznie osobom pełnoletnim.

Użytkownik portalu bierze całkowitą odpowiedzialność za treść, zdjęcia i wszystkie informacje zawarte w ogłoszeniu.

Na wyraźną prośbę dodającego, można usunąć ogłoszenie

Portal nie ponosi odpowiedzialności za treść, zdjęcia i wszystkie informacje zawarte w ogłoszeniu

Ogłoszenia są publikowane bezpłatnie

9. Dodając ogłoszenie, użytkownik oświadcza, że:

- Informacje zawarte w treści są prawdziwe.

- Dane kontaktowe oraz zdjęcia dotyczą wyłącznie autora

- Treść i dane zawarte w ogłoszeniu w żaden sposób nie naruszają praw osób trzecich.

Zamieszczający ogłoszenie wyraża zgodę na:

- Korzystanie z danych ogłoszeniodawcy

10. Zabrania się:

- Podawania informacji świadomie wprowadzających w błąd.

- Reklamowania produktów, usług, firm, bez uprzedniej zgody właściciela domeny

-używania wylgarnych zwrotów na Czacie

-powtarzania nagminnie treści

-dodawania zdjęć, filmów poprzednio zabronionych przez Administratora

-dodawania linków(równiez z przekierowaniem) do innych stron internetowych zabronionych przez Administratora

-stosowania nie poprawnej polszyczny

- Podawania fałszywych danych lub danych osób trzecich

11. W przypadku stwierdzenia przypadku niezastosowania się do regulaminu właściciel domeny może:

- Odmówić publikacji towarów, produktów, zdjęć, filmów, opisów, komentarzy, informacji, utworów, ogłoszeń

- Usunąć ogłoszenie bez podanie powodu

Przypadki łamania prawa, podszywania się pod inne osoby lub działania na szkodę portalu lub innych osób będą zgłaszane organom ścigania. Dotyczy to wszystkich ogłoszeń, w których udowodniono posługiwanie się zdjęciami innej osoby.

Właściciel portalu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ogłoszenia bez podania przyczyny

12. Zasady funkcjonowania firmy w portalu

Zarejestrowana firma w portalu ma prawo do korzystania z wszystkich usług technicznych przeznaczonych dla niej po rejestracji (zalogowaniu) bezpłatnie.

- wszystkie funkcje w profilu firmy i korzystanie z nich jest bezpłatne.

- Opłaty są pobierane za wstawienie produktów, zdjęć, opisów, filmów w działach maszyny rolnicze, produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, budownictwo, finanse, banery  którą na zlecenie firmy zajmuję się obsługa Rolniku.pl

- Wstawianie z listy produktów oferty kupna, sprzedaży i modyfikacji cen, opisu jest bezpłatne – portal Rolniku.pl nie pobiera żadnych opłat.

13. Dział “Ceny”

-ceny podane przez zarejestrowane firmy nie stanowią oferty handlowej, mają charakter informacyjny

- każda firma ma prawo do edycji swoich danych w tym dziale

- każdy rolnik może dodać firmę/osobę od której sprzedaję/ kupuję dane produkty wraz z nazwą i opisem.

- wszelkie nie prawdziwe dane będą usuwane w przypadku zgłoszeń naruszeń

- portal Rolniku.pl nie odpowiada za transakcje firm, osób prywatnych, rolników poprzez ich prywatne wiadomości, kontakt telefoniczny i inne dane podane przez użytkowników portalu

14.Postanowienia Końcowe

Właściciel posiada pełne prawo do działań komercyjnych, reklamowych, ogłoszeniowych na każdej płaszczyźnie portalu

-

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu

Zmiany regulaminu wchodzą wraz z dniem jego publikacji w portalu Rolniku.pl

Korzystanie z serwisu podlega prawu polskiemu, wszelkie spory powiązane z nim będą rostrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę właściciela domeny Rolniku.pl

Kto jest Twoim Administratorem danych ?

Administratorami danych osobowych są

Adam Lipiński
Przesmyki ul. Kościuszki 15
08-109 Przesmyki
woj. Mazowieckie
tel. +48 510 857734

Krzysztof Zalewski
Kamianki Lackie 6
08-109 Przesmyki
woj. Mazowieckie

W przypadku pytań dotyczących Twoich Danych Osobowych skontaktuj się z nami za pośrednictwem zakładki https://rolniku.pl/kontakt/, poczty internetowej biuro@rolniku.pl, bądź powyższych numerów telefonu Administratorów portalu Rolniku.pl

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przy rejestracji konta w portalu Rolniku.pl w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, założenie konta oraz jego uwierzytelnienie w serwisie (adres e-mail, login, hasło). Jest to niezbędne do świadczenie usługi z posiadaniem konta przez użytkownika na mocy prawnej art. 6 ust. 1 lit. B RODO .

Aktywność w serwisie, system operacyjny, przeglądarka, lokalizacji, ID, dane dotyczące sesji, urządzenie z którego korzystasz, wszelkie dane zawierają bazę danych funkcjonalności Google analitycs – To jest zakres danych które zbieramy o Tobie w celu ciągłego zwiększania jakości usług, oraz początkowego założenia przy budowie portalu z branży rolniczej jakim jest łączenie użytkowników w grupy o podobnych zainteresowaniach, rodzaju funkcjonalności gospodarstw rolnych, lokalizacji, wielkości i rodzaju produkcji, sprzedaży podmiotów gospodarczych, działalności instytucji, osób prywatnych. Podanie danych przy rejestracji konta jest niezbędne do świadczenia szeroko rozwiniętych usług przez portal Rolniku.pl. (adres e-mail, hasło, login).Podanie innych danych jest dobrowolna przez użytkownika.

Podstawa prawną do powyższego zapisu jest art.6 ust. 1 lit. B RODO, jest on niezbędnością do wykonywania umowy o świadczenie usług z powyższym regulaminem.

Twoje dane zbieramy w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego użytkowania z portalu Rolniku.pl, korzystania w sposób mobilny z aplikacji, wszelkiego ułatwienia dostępu do serwisu.

Jakie dane zbieramy ?

Dobrowolnie dodane przez użytkownika po rejestracji konta w portalu Rolniku.pl
-imię, nazwisko, miejsce zamieszkania (bez numeracji domu, mieszkania), gmina, powiat, województwo, rodzaj oraz wielkość produkcji w przypadku gdy konto dotyczy rolnika, oferowane usługi jeżeli właścicielem konta jest podmiot gospodarczy, instytucja, (wymagane są dobrowolnie dane od firm takie jak – dokładny adres, kontakt, teren na jakim działa podmiot gospodarczy oraz oferowane produkty, usługi)
-aktywność i częstotliwość korzystania z portalu (ilość logowań, wpisów, zdjęć, filmów, ogłoszeń, postów)

Dla wszystkich użytkowników

-adres strony, czas na której jest użytkownik
adres strony, z której przyszedł użytkownik, przemieszczanie po serwisie
stronę aktualnie przeglądanej strony
informacje techniczne na temat sprzętu użytkownika (rodzaj komputera, tabletu, telefonu, itp.)
dane techniczne dotyczące sprzętu użytkownika (system operacyjny, przeglądarka, rozdzielczość ekranu)
lokalizacja użytkownika na podstawie adresu IP, domeny operatora internetowego
języki przeglądarki użytkownika
wszelkie pozostałe funkcje jakie zawiera google analitycs

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lif. F RODO, nasz prawnie uzasadniony interes, mający na celu ułatwienie korzystania z świadczonych usług drogą elektroniczną, ich poprawę na portalu Rolniku.pl

W przypadku roszczeń osób pokrzywdzonych, w związku z Twoim korzystaniem w serwisie z naszych usług, dla wysokości roszczenia i jego wysokości dla organów takich jak sądy, prokuratura, policja, jednostki specjalne, Inspektorat danych osobowych itp.
Dla ustalenia identyfikacji, nadużyć, skarg itp.

Podstawa prawna wynikająca z przepisów art. 6 ust. 1 c RODO z przepisów prawa wspólnotowego UE i prawa polskiego dotyczącego podmiotów, które świadczą usługi drogą elektroniczną.

Twoje dane osobowe możemy:
-przenosić do archiwum
przenosić do badań biznesowych
badań statystycznych, historycznych
Komu są udostępniane Twoje dane osobowe?
Dostawcom usług w zależności od trwania i rodzaju umowy
podmiotom świadczącym usługi marketingowe dla nas
do specjalistycznych podmiotów świadczących usługi badań statystycznych
Organom państwowym, Sądom, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
instytucjom rozwojowo badawczych na ich prośbę, nakaz udostępnienia danych

Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres posiadania konta w serwisie Rolniku.pl, dla celu świadczenia usług drogą elektroniczną, jak i celach marketingowych. Po usunięciu konta przez nas albo na żądanie Twoje dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia żądania usunięcia konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług (Imię, nazwisko, adres e-mail, posty, wszelkie dane wpisane przez właściciela konta)

Każde zgłoszenie Twojego żądania, będzie przez nas realizowane w oparciu o regulamin i prawo państwowe jak i UE.

Masz prawo w każdym momencie do wglądu, dostania kopii, zmiany jak i usunięcia twoich danych w serwisie Rolniku.pl , za pośrednictwem zakładki https://rolniku.pl/kontakt/ , poczty internetowej pod adresem biuro@rolniku.pl, kontaktu telefonicznego z administratorem danych portalu Rolniku.pl

Administrator danych ma prawo zgodnie z art. 17 RODO do zachowania danych wymienionych już wcześniej zgodnie z normami i przepisami, w celu ochrony interesu własnego przed skargami i roszczeniami podmiotów pokrzywdzonych.

Posiadasz prawo do zakwestionowania przetwarzanych twoich danych osobowych, jeżeli sa one niezgodne z stanem rzeczywistym. W czasie 10 dni od twojego zgłoszenia jesteśmy zobowiązani do sprawdzenia, usunięcia, naprawienia, uzupełnienia
prawidłowości twoich danych.

Podczas gdy wykorzystywanie twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem,
Gdy twoje dane osobowe są już zbędne do świadczenia niektórych usług droga elektroniczną.

Gdy zwróciłeś się do nas z przeciw wykorzystywania twoich danych, w oparciu o twoje interesy, prawa i wolności przeważają za dobrem wyższym obu stron

Podstawa prawna to art. 15 RODO

Podstawa prawna art. 16,20 RODO

Kiedy spełnimy Twoje żądania ? Po kontakcie za pomocą poczty internetowej do 10 dni, natomiast w sprawach bardzo istotnych dla Ciebie po kontakcie telefonicznym i wytłumaczenia zasadności problemu -niezwłocznie.
Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych osobowych jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony na podstawie RODO zostało naruszone

Jak dbamy o bezpieczeństwo twoich danych ?
Przy użyciu systemów zabezpieczeń informatycznych SSL, oraz wszelkich innych sposobów zabezpieczenia danych przed osobami, systemami, podmiotami mogących w sposób bezprawny podejmować próby pobierania danych. Dostęp do danych posiadają administratorzy portalu Rolniku.pl, którzy są odpowiedzialni za bezpieczne ich przechowywanie.