Zarejestruj
SWIMER opublikowała

29/07/2015 13:57

Ilość zdjęć w tym wpisie: 1

Zapadły pierwsze decyzje związane z PROW 2014-2020. W ramach działania \”Premie dla Młodych Rolników\” będzie można się ubiegać o dofinansowanie wysokości 100 tys. złotych, wypłacane w 2 ratach (80% i 20%).
W celu uzyskania wsparcie należy złożyć w ARiMR wniosek o przyznanie pomocy w terminie od 20 sierpnia do 2 września 2015 roku oraz biznesplan zawierający zarys rozwoju gospodarstwa rolnego począwszy od sytuacji wyjściowej przez planowane inwestycje i zakupy aż do opisu sytuacji wyjściowej. Trzeba przewidzieć inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej 70% kwoty pomocy. W czasie realizacji biznesplanu wielkość ekonomiczna powinna wzrosnąć o co najmniej 10%. Może to nastąpić poprzez zwiększenie areału, rozbudowę stada lub zmianę profilu gospodarstwa.

OCENA
Biznesplan będzie ważnym dokumentem podlegającym ocenie przez ARiMR. Punkty przyznawane będą między innymi za powierzchnię gospodarstwa, kwalifikacje zawodowe, rodzaj planowanej produkcji czy kompleksowość biznesplanu. Następnie tworzona będzie lista rankingowa decydująca o przyznaniu wsparcia. Według ARiMR istotne jest również, aby w biznesplanach odwoływać się do celów takich ochrona środowiska czy klimatu.

POLECAMY
Zakup zbiornika SWIMER o pojemności do 2500 L włącznie, który jest objęty formą dozoru technicznego uproszczonego, dzięki czemu do urządzeń tego typu nie wydaje się decyzji zezwalającej na jego eksploatację. Tego typu zbiorniki nie wymagają również decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.
Natomiast zbiorniki o pojemności powyżej 2500 L objęte są formą dozoru technicznego „ograniczoną” co wiąże się z rejestracją urządzenia w lokalnej jednostce UDT. Należy wypełnić wniosek, załączyć dwa komplety dokumentacji technicznej i badanie odbiorcze. Ponadto dozór ograniczony zbiorników do 5000 L wiąże się z opłatą roczną w wysokości 118,50 zł. Dodatkowo zbiorniki do 2500L nie podlegają kontrolom i rewizjom, zaś zbiorniki powyżej 2500 L podlegają co dwa lata rewizji zewnętrznej.

WYMAGANIA wobec beneficjenta:
➔ osoba fizyczna w wieku od 18 do 40 lat,
➔ posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub złożenia deklaracji ich uzupełnienia w ciągu 36 miesięcy od otrzymania decyzji,
➔ gospodarstwo o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej powierzchni krajowej (10,48 ha), natomiast w województwach o średniej niższej niż krajowa promowane będą gospodarstwa o powierzchni co najmniej równej średniej wojewódzkiej (w Małopolsce to 3,95 ha za rok 2014),
➔ co najmniej 70% minimalnej powierzchni gospodarstwa stanowić musi własność beneficjenta,
➔ w przypadku dzierżawy od osób fizycznych dzierżawa musi być zawarta w formie aktu notarialnego lub z datą pewną oraz na okres co najmniej 10 lat (jednak nie krótszy niż 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy),
➔ docelowo gospodarstwo powinno wykazać się wielkością ekonomiczną od 13 tys. do 150 tys. euro (mierzoną w rocznej standardowej produkcji),
➔ rozpoczęcie urządzania gospodarstwa, pod warunkiem, że do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziło się gospodarstwa jako kierujący.

x

Monitoring dla Twojego gospodarstwa rolnego

Row of Simmental cows lying on straw in cow stable
  Zapoznaj się z ofertą
x

Skonfiguruj swoją halę !

kobex
   
x

Projekty dla rolnictwa

obora-w-modrzewiu-3
x

Dodaj bezpłatne ogłoszenie

Orka łubinu – Pronar 1221A +Unia tur 3+1
x

Kobieta na gospodarke

Sexy brunette woman.
Już dzisiaj znajdź kobietę do życia na gospodarkę rolną !